Statut Klubu

STATUT

KLUBU STYPENDYSTÓW

FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

 

Uchwała Zebrania Założycieli Stowarzyszenia „Klub Stypendystów Zagranicznych

Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej“ z dnia 5 stycznia 2002 r. w Warszawie,

zmieniona Uchwałą Walnego Zgromadzenia dnia 29 maja 2004 r. w Hajnówce,

zmieniona Uchwałą Walnego Zgromadzenia dnia 14 maja 2005 r. w Rzucewie,

zmieniona Uchwałą Walnego Zgromadzenia dnia 14 grudnia 2009 r. w Warszawie

z jednoczesną zmianą nazwy Stowarzyszenia

na „Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej“,

zmieniona Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 23 maja 2014 r. w Toruniu.

 

Tekst jednolity

 

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000159276

 

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Stowarzyszenie, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, nosi nazwę Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w skrócie Klub Stypendystów FNP.

2. Dla celów kontaktów zagranicznych może używać nazwy Scholarship Fellows of the Foundation for Polish Science.

 

Art. 2.

Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.

 

Art. 3.

Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Warszawa.

 

Art. 4.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z obowiązującym  porządkiem  prawnym.

 

Art. 5.

Stowarzyszenie może być członkiem  krajowych i międzynarodowych  organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym  porządkiem  prawnym.

 

Art. 6.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym  zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

 

Art. 7.

Stowarzyszenie działa zgodnie z:

a) niniejszym Statutem,

b) Regulaminem Stowarzyszenia,

c) uchwałami władz Stowarzyszenia,

w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 

Art. 8.

Stowarzyszenie może  używać  wyróżniającego znaku graficznego, pieczęci, druków firmowych.

 

Rozdział 2.

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

Art. 9.

Celem Stowarzyszenia jest:

1) interdyscyplinarna i międzypokoleniowa integracja członków Stowarzyszenia,

2) działania wspierające naukę i propagujące etos naukowca oraz nauczyciela,

3) krzewienie dobrej praktyki naukowej,

4) wzajemna pomoc w sytuacjach losowych,

5) szkolenia i podnoszenie kwalifikacji,

6) popieranie praworządności,

7) wspieranie działań promujących naukę.

 

Art. 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) organizowanie konferencji, zjazdów, zebrań  i spotkań,

b) organizowanie i wspieranie szkoleń,

c) wspieranie wymiany wiedzy.

 

Art. 11.

1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe oraz naddawać je osobom fizycznym, osobom  prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym  zasłużonym dla celów  realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

 

2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1, oraz ich nadawanie należą

do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

 

Rozdział 3.

Członkowie Stowarzyszenia

Art. 12.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających.

 

Art. 13.

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:

a)  stypendyści zagraniczni Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (numer KRS 0000109744),

b)  laureaci programów: Homing/Powroty, Homing-Plus, Mistrz, Idee dla Polski Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (numer KRS 0000109744),

c)  kierownicy projektów - liderzy programów Welcome, Focus i Team  Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (numer KRS 0000109744),

d) laureaci programu Pomost – granty powrotowe, którzy odbyli co najmniej 6-miesięczny zagraniczny staż podoktorski.

Stypendyści zagraniczni i laureaci wymienionych programów muszą złożyć pisemne oświadczenie o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia.

 

2. Przyjęcie nowego członka do Stowarzyszenia następuje na drodze głosowania Walnego Zebrania Członków.

 

3. Członkostwo może zostać zawieszone po dwóch latach od chwili, kiedy członek zaprzestał opłacać składki członkowskie.

 

4. Członkiem wspierającym  może być osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca cele Stowarzyszenia.

 

Art. 15.

1. Członek zwyczajny posiada:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

b) prawo uczestniczenia w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie i we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi zasadami,

c) prawo zgłaszania wniosków i zapytań do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

 

2. Członkowie wspierający mają prawo do:

a) korzystania ze skierowanych do nich form działalności Stowarzyszenia,

b) zgłaszania postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz sposobu wykorzystania ich wsparcia dla Stowarzyszenia.

 

Art. 16.

Członek zwyczajny jest obowiązany:

a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

b) przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminu i innych uchwał władz Stowarzyszenia, dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzować jego idee,

c) regularnie płacić składki członkowskie.

 

Art. 17.

Utrata członkostwa następuje w przypadku:

a) złożenia Zarządowi Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z

członkostwa,

b) śmierci członka,

c) w przypadku uporczywego nieprzestrzegania art. 16.

 

Rozdział 4.

Władze Stowarzyszenia

Art. 18.

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,

b) Zarzad Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna.

 

 

Art. 19.

1. Walne Zebrania Członków zwoływane są:

a) raz w roku przez Zarząd  jako Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,

b) w dowolnym  momencie przez Komisję Rewizyjną,

c) w dowolnym momencie na wniosek  3 członków stowarzyszenia.

 

2. Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

 

3. Walne Zebranie podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych w formie uchwał. O ile Statut  nie stanowi inaczej, dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość  głosów.

 

4. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje każdemu członkowi obecnemu na Walnym Zebraniu.

 

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia,

b) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,

c) rozpatrzenie i ocena sprawozdań z działalności ustępujących członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

d) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

e) uchwalenie zmian w Statucie.

f) określanie wysokości  składki członkowskiej i jej przeznaczenia.

 

6. Uchwały przyjęte przez Walne Zgromadzenie wchodzą w życie z chwila podjęcia.

 

Art. 20.

Do kompetencji Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego należy:

a) wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdań  Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji,

b) wysłuchiwanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej,

c) udzielanie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,

d) wybór Zarządu Stowarzyszenia,

e) wybór Komisji Rewizyjnej.

 

Art. 21.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa oraz od 1 do 3 osób, przy czym Prezes i co

najmniej połowa Zarządu muszą być członkami zwyczajnym i  Stowarzyszenia.

 

2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

 

3. Kompetencje poszczególnych Członków Zarządu określa regulamin.

 

4. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes jednoosobowo lub członek Zarządu  jednoosobowo.

 

5. Walne Zebranie może bezwzględną większością głosów odwołać dowolnego członka Zarządu Stowarzyszenia.

6. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje w formie uchwał  podejmowanych  przy udziale co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu Stowarzyszenia. O ile Statut nie stanowi inaczej, dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów.

 

7. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) dokonywanie zmian w regulaminie Stowarzyszenia,

b) nadawanie tytułu członka wspierającego Stowarzyszenia,

c) reprezentowanie Stowarzyszenia na arenie krajowej i międzynarodowej,

d) koordynowanie pracy Stowarzyszenia,

e) koordynowanie współpracy z innymi organizacjami,

f) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z członkami wspierającymi,

g) prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

 

Rozdział 5.

Organ kontroli wewnętrznej

Art. 22.

1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

 

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 1 do 6 osób powoływanych przez Walne

Zebranie.

 

3. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej o jedną osobę, pozostali

członkowie dokonują jej wyboru.

 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) dokonywanie wykładni Statutu, Regulaminu i uchwał Stowarzyszenia,

b) kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia,

c) nakazywanie kontrolowanej jednostce przedłożenia odpowiedniej dokumentacji,

d) korzystanie ze wszystkich techniczno-finansowych  możliwości Zarządu Stowarzyszenia, celem zabezpieczenia materiałowego prac związanych z działalnością Stowarzyszenia.

 

5. Komisja Rewizyjna ma obowiązek obecności na Walnych Zebraniach Członków

Stowarzyszenia (przynajmniej jeden przedstawiciel).

 

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedkłada sprawozdanie z jej działalności  na Walnym Zebraniu.

 

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.

 

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

Art. 23.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.