Regulamin Nagrody

Regulamin (plik PDF).

 

Nagroda ustanowiona dla upamiętnienia tragicznie zmarłego Doktora Artura Rojszczaka, jednego z założycieli Klubu Stypendystów Zagranicznych FNP, wielkiego Naukowca i Człowieka. Artur Rojszczak był nadzieją polskiej filozofii, autorem wielu poczytnych prac i publikacji, rozsławiającym polską filozofię w kraju i poza jego granicami. Śmierć przerwała wspaniałą karierę naukową i przedwcześnie zabrała niezwykłego człowieka: dobrego serca, wielkiej prawości i uczciwości, pełnego pogody ducha i szlachetnych uczuć.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną przyznawaną corocznie (w drodze konkursu) młodym doktorom, którzy uzyskali stopień doktora w ciągu pięciu lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym odbywa się konkurs, i wyróżniają się humanistyczną postawą, uczciwością i pasją naukową. Laureat musi być uczonym wyróżniającym się osiągnięciami w pracy naukowej (w dowolnej dziedzinie) oraz dydaktycznej lub społecznej, umiejącym przekraczać granice swojej specjalizacji.

 

II. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

§ 2.

 1. Nagrodę przyznają członkowie Stowarzyszenia Klubu Stypendystów FNP, zwanego dalej Klubem, w obecności przedstawicieli Członka Wspierającego - Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zwanej dalej FNP.
 2. Fundatorami Nagrody są: Klub i FNP.
 3. Klub może nie przyznać Nagrody w danym roku kalendarzowym.
 4. Klub określa corocznie wysokość środków finansowych przeznaczonych na Nagrodę i podaje ją do wiadomości na swojej stronie Internetowej.
   

§ 3.

 1. Kandydatów do Nagrody zgłaszają członkowie Klubu na podstawie własnych informacji o kandydatach lub informacji przekazanych im przez środowisko naukowe.
 2. Kandydatem do Nagrody nie może być członek Klubu.
 3. Członek Klubu zgłaszający kandydata przesyła pisemny wniosek o przyznanie Nagrody na ręce Opiekuna Nagrody kierującego przebiegiem konkursu.
 4. Opiekun Nagrody wybierany jest co dwa lata na walnym spotkaniu Klubu lub poprzez głosownie przeprowadzone metodą elektroniczną w Internecie.
 5. Wniosek musi być przygotowany na formularzu (załącznik A) i przysłany do Opiekuna Nagrody jak plik tekstowy (.doc lub .rtf) wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną na adres:
  Nagroda.Artura@ksz-fnp.org.
 6. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia Opiekunowi Nagrody, zarówno poprzez pocztę elektroniczną jak i w postaci tradycyjnego dokumentu, oświadczenia (Załącznik B), wyrażającego:
  a) zgodę na udział w konkursie;
  b) gotowość wygłoszenia na spotkaniu Klubu referatu o tematyce związanej z zainteresowaniami naukowymi oraz działalnością kandydata, która była podstawą do przedstawienia do nagrody;
  c) zgodę Kandydata na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu;
  d) zgodę na upowszechnienie informacji o nominowaniu Kandydata do drugiego etapu konkursu oraz o wygraniu konkursu przez Kandydata (wraz z danymi personalnymi zawartymi we wniosku) za pośrednictwem Internetu i innych środków masowego przekazu.
 7. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia każdego roku.


§ 4.

 1. Procedura konkursowa obejmuje dwa etapy:
  a) merytoryczną ocenę wniosków, dokonaną przez członków Klubu, zakończoną ułożeniem listy rankingowej i nominowaniem na jej podstawie trzech najwyżej ocenionych Kandydatów,
  b) przedstawienie referatów przez trzech nominowanych Kandydatów na spotkaniu Klubu i ocenę prezentacji oraz osobowości Kandydatów przez członków Klubu.
 2. W przypadku gdy Kandydatów jest mniej niż trzech, Nagrody w danym roku nie przyznaje się, a złożone wnioski automatycznie będą rozpatrywane w następnej edycji konkursu. W tych przypadkach warunek upłynięcia nie więcej niż pięciu lat od chwili obrony doktoratu przez Kandydatów ulega prolongacie o kolejny rok.
 3. W celu merytorycznej oceny wniosków, zostaną one zarejestrowane i przesłane (do 15 lutego danego roku) drogą elektroniczną przez Opiekuna Nagrody do wszystkich członków Klubu oraz do FNP.
 4. Członkowie Klubu dokonują niezależnie merytorycznej oceny złożonych wniosków. Każdy z oceniających przyznaje pięciu najwyżej przez siebie ocenionym kandydatom od 5 (najwyżej oceniony) do 1 (najniżej oceniony) punktów, a pozostałym kandydatom 0 punktów. Oceniający przekazują listę z punktacją Opiekunowi Nagrody drogą elektroniczną, w terminie do 5 marca danego roku. Do listy z punktami nie są dołączane uzasadnienia.
 5. Podstawowym kryterium oceny wniosków jest osobowość zgodna z oczekiwaną sylwetką laureata, przedstawioną w §1 Regulaminu.
 6. Opiekun Nagrody sporządza ranking kandydatów na podstawie średnich arytmetycznych z punktów przyznanych poszczególnym kandydatom przez wszystkich oceniających i nominuje trzech najlepszych Kandydatów do drugiego etapu konkursu w terminie do 15 marca danego roku. Liczba nominowanych kandydatów może być zwiększona, jeśli ze względu na równą liczbę punktów trzecie miejsce na liście rankingowej zajmie więcej niż jeden kandydat. Wraz z informacją o rankingu, członkom Klubu udostępniane są pełne informacje o indywidualnych ocenach, za wyjątkiem danych personalnych osób oceniających.
 7. Klub ustala termin i miejsce spotkania Klubu, podczas którego odbędzie się drugi etap konkursu; informacja ta powinna być podana do wiadomości członków Klubu i nominowanych Kandydatów co najmniej 30 dni przed spotkaniem.
 8. W przypadku rezygnacji Kandydata z nominacji lub z przyjazdu na prezentację, Opiekun ma prawo nominować następnego Kandydata wg rankingu wniosków.

§ 5.

 1. Po przedstawieniu przez Kandydatów prezentacji i po publicznej dyskusji, członkowie Klubu podejmują decyzję o przyznaniu Nagrody w drodze tajnego głosowania, poprzedzonego dyskusją zamkniętą.
 2. O przyznaniu nagrody decyduje zwykła większość głosów. Głosujący mają prawo oddać głos TAK na jednego z nominowanych Kandydatów, albo głosować NIE na wszystkich Kandydatów.  W przypadku, gdy żaden z nominowanych Kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów TAK, przeprowadza się drugą turę głosowania, w której rozpatrywani są dwaj Kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów popierających. Jeżeli w drugiej turze głosowania żaden Kandydat nie otrzymał ponad 50% głosów popierających, przeprowadza się trzecią turę głosowania, do której dopuszczony jest ten Kandydat, który otrzymał najwięcej głosów TAK w turze drugiej. Jeżeli w trzeciej turze Kandydat nie uzyska ponad 50% głosów TAK, nagrody nie przyznaje się żadnemu z Kandydatów.

  2a. W przypadku równej liczby głosów o przejściu do następnej tury głosowania decyduje:

  a) w pierwszej turze głosowania - punktacja w głosowaniu internetowym;

  b) w drugiej turze głosownia - liczba głosów TAK w pierwszej turze. 
   
 3. Od decyzji Klubu nie przysługuje odwołanie.
 4. Spośród Kandydatów nominowanych, a nie nagrodzonych w danym roku, Klub może wskazać Kandydatury do rozpatrzenia w konkursie w roku następnym. W tych przypadkach warunek upłynięcia nie więcej niż pięciu lat od chwili obrony doktoratu przez Kandydatów ulega prolongacie o jeden rok.
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują drogą elektroniczną informację o jego wynikach.

§ 6.

 1. Uroczyste ogłoszenie laureata Nagrody odbywa się na spotkaniu Klubu, po głosowaniu i podjęciu decyzji, a o sposobie i terminie wręczenia Nagrody informuje Kandydata Opiekun Nagrody.